بعضی علما گفته اند

بعضی علما گفته اند که ذبح کردن در خارج از منی، یعنی در کشورهایی که در آن فقر و گرسنگی شایع است، به‎جای این که این گوشت ها نابود گردد، جایز است، نظر جنابعالی چیست؟

ما معتقدیم که ذبح باید در حج باشد و ضرورت ندارد که در منی باشد. چنانچه ممکن است ذبح در منی نباشد و امکان دارد، مثلا در «وادی محسر» یا در کشتارگاه جدید، ذبح کنند، زیرا قربانی کردن در هرحال واجب است. اما قربانی کردن در کشور حج گزار، دلیلی ندارد. و کسی که به این مسأله فتوا داده است، با توجه به شرایط کنونی که قربانی هدر می‎رود، قربانی از مکلف برداشته شده است و این فتوا از باب احتیاط است. و اگر بشود این مسأله را با برخی شرکت ها برای دست یابی به بعضی شروط شرعی، مطرح و بررسی کرد، امکان دارد که بتوان پول قربانی را به آنان داد، تا آنان این کار را انجام دهند.