آ

آیا تعیین کردن قربانی ها کفایت می‏کند یا این که ذبح آن شرط است؟ و اگر قربانی را در وطن حج گزار و نه در منی ذبح کنند یا در محل کنونی ذبح، مجزی است؟

تعیین ولو اجمالی قربانی برای جواز محل شدن از احرام حج توسط حلق یا تقصیر، کفایت می‏کند. و ذبح قربانی در وطن حاجی مجزی نیست، بلکه باید در منی یا جاهای دیگری از محل مناسک حج، در صورت میسر نبودن در منی، صورت گیرد.