آیا قربانی کردن واجب است؛ با علم به این که بیشتر حیوانات را با کشتی

آیا قربانی کردن واجب است؛ با علم به این که بیشتر حیوانات را با کشتی از استرالیا به عربستان ،طی مسافت های طولانی، به گونه ای می آورند که از آب و غذا محروم اند و بسیاری از آن نیز بر اثر گرسنگی و یا خفگی می میمرند، و حیوانات بیمار را در دریا می اندازند. این اتفاقات هر از چندگاهی به طور متوالی رخ می دهد؛ آن گونه که در عهد رسول خدا به این حیوانات توجه می گردید، اعتنایی صورت نمی گیرد و در خلال ذبح نیز مراقبت و دقت نمی کنند؛ با این وجود آیا می توانیم قربانی را با چیز دیگری، چون مال و اموال به‎جا آوریم؟

قربانی کردن در روز عید و در حج تمتع واجب است و چیزی جای آن را نمی گیرد. و واردکنندگان ملزم هستند که به حیوانات وارداتی، آسیبی نرسانند.