سال گذشته حج به‎جا آوردم ولی در روز عید قربان، قربانی نکردم و جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفتم، اکنون که به وطنم بازگشته ام باید چه کار کنم؟

سال گذشته حج به‎جا آوردم ولی در روز عید قربان، قربانی نکردم و جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفتم، اکنون که به وطنم بازگشته ام باید چه کار کنم؟

باید در سال آینده این قربانی را در منطقة حج، از جانب خودت قضا کنی.