اگر «هدی» معین شده برای شخصی را برای دیگری ذبح کنند، آیا برای شخص اول مجزی است یا برای شخص دوم؟

اگر «هدی» معین شده برای شخصی را برای دیگری ذبح کنند، آیا برای شخص اول مجزی است یا برای شخص دوم؟

در فرض فوق برای هیچ کدام مجزی نیست.