نهادهای مسئول در امور حج به روش تازه ای برای خرید قربانی ها در مراسم حج تکیه می کنند، به گونه ای که به هر مشت

نهادهای مسئول در امور حج به روش تازه ای برای خرید قربانی ها در مراسم حج تکیه می کنند، به گونه ای که به هر مشتری شمارة خاصی می دهند. سپس از روز عید به نیت صاحبان آن و براساس این شماره ها، ذبح را شروع می کنند. طبیعی است که ذبح تعدادی از قربانی ها تا بعد از عید به تأخیر بیفتد، زیرا تنگی وقت اجازة ذبح همه قربانی ها را نمی دهد، اما در مقابل بعضی نقل کرده اند که همه قربانی ها قابل استفاده می‏‏گردد. در نتیجه در نقاط مختلف جهان اسلام، به دست فقرا می رسد، با توجه به این امر و علی رغم مشکل تأخیر پاره ای از قربانی ها تا پس از عید، نظر جنابعالی در استفاده از این روش چیست؟ آیا این کار نوعی از تعیین قربانی به حساب می‎آید که جنابعالی آن را برای رعایت ترتیب میان اعمال روز عید کافی می دانید؟

بعید نیست که این شیوه را در قربانی مجزی بدانیم. تأخیر از روز عید، در صورتی که ذبح کردن در روز عید به اتلاف و هدر رفتن قربانی منجر گردد، بخشیده است. البته این در صورتی است که نهاد های مسؤول در امور حج یا شرکتی که عهده دار قربانی با این شیوه است، مورد اطمینان باشند، و بعید نیست که این کار را نوع «بلوغ هدی به محلش بدانیم». و باز در صورتی این روش پذیرفته است که قربانی کردن در حج، با روش های دیگر سودمند نباشد؛ آن گونه که بعضی مؤمنین قربانی های ذبح شده را با ماشین های فریزر دار به نقاطی می برند که فقیر دارد و در میان آنان توزیع می کنند. والله العالم.