آیا شرط است که قربانی نر باشد؟

آیا شرط است که قربانی نر باشد؟

نه، در قربانی فرقی میان نر و ماده نیست.