شخصی برای مسئول کاروان شرط کرده است که قربانیش نر باشد، ولی مسئول کاروان حیوان ماده ای را قربانی کرده است، آیا قربانی صحیح است؟

شخصی برای مسئول کاروان شرط کرده است که قربانیش نر باشد، ولی مسئول کاروان حیوان ماده ای را قربانی کرده است، آیا قربانی صحیح است؟

اگر این شخص به این کار راضی نباشد و مسئول کاروان را برای قربانی کردن حیوان ماده وکیل نکرده باشد، این قربانی مجزی نخواهد بود.