آیا برای جمعی از حاجیان مؤمن جایز است که در یک قربانی واحد شریک شوند؛ خواه حج آنان «صروره» باشد یا نه؟

آیا برای جمعی از حاجیان مؤمن جایز است که در یک قربانی واحد شریک شوند؛ خواه حج آنان «صروره» باشد یا نه؟

این کار جایز و مجزی نیست، بلکه بر هر حج گزاری که حج تمتع به‎جا می آورد واجب است که از سوی خودش قربانی کند؛ مگر این که قربانی کردن مستقل در توان حج گزار نباشد و تنها در صورت شریک شدن با دیگری بتواند این کار راانجام دهد. در این صورت احتیاط واجب این است که میان قربانی کردن به صورت شریکی و روزه گرفتن، به نحوی که مقرر شده است، جمع کند.