اگر حاجی قادر ب

اگر حاجی قادر به ذبح و حلق و تقصیر در روز دهم، پس از رمی شیطان بزرگ نباشد، آیا می تواند در روز یازدهم، پیش از آن که ذبح و یا حلق کند به رمی جمرات سه گانه پردازد؟

می تواند این کار را انجام دهد.