حکم ذبح کردن در شب، در حالت اختیار یا اضطرار چیست؟

حکم ذبح کردن در شب، در حالت اختیار یا اضطرار چیست؟

احتیاط واجب این است که ذبح را از روز عید تا شب به تأخیر نیندازند. ولی اگر کسی این کار را کرد، عمل او صحیح است.