آیا اهدای یک سوم قربانی واجب است یا مستحب؟

آیا اهدای یک سوم قربانی واجب است یا مستحب؟

در صورت امکان آن، واجب است.