آیا فروختن قربانی پس از ذبح کردن

آیا فروختن قربانی پس از ذبح کردن آن، در برابر قیمتی اندک، به فقرا و کسان دیگری که در حج حضور دارند، جایز است؟ با آگاهی از این که رها کردن آن در کشتارگاه به تلف شدن آن می انجامد؟

فروش بخشی از آن جایز است، ولی نه آن قسمتی که سهم فقرا و یا برای اهداست.