آیا برای کارگران کشتارگاه و یا اشخاص دیگر جایز است که قربانی ها را به تملک خویش در آورند و سپس در آن تصرف کنند؛ بفروشند یا بخرند؟

آیا برای کارگران کشتارگاه و یا اشخاص دیگر جایز است که قربانی ها را به تملک خویش در آورند و سپس در آن تصرف کنند؛ بفروشند یا بخرند؟

تتها برای فقرا جایز است، زیرا آنان مالک یک سوم قربانی (از اول) هستند، و بقیه نیز به سبب رها شدن قربانی در کشتارگاه مالک آن می گردند.