آیا واجب است که حتماً یک سوم قربانی را به فقیر داد؟ یا این که می توان قربانی را با توجه به وضعیت کنونی کشتارگاه ها بدون توزیع کردن رها کرد؟

آیا واجب است که حتماً یک سوم قربانی را به فقیر داد؟ یا این که می توان قربانی را با توجه به وضعیت کنونی کشتارگاه ها بدون توزیع کردن رها کرد؟

در صورت امکان واجب است که یک سوم فقیر را به آنان رساند.