قربانی سه قسمت می‏‏گردد: بخشی از آن را حاجی می خورد و بخشی را به برادران مؤمن و حج گزارش هدیه می‏کند و بخش

قربانی سه قسمت می‏‏گردد: بخشی از آن را حاجی می خورد و بخشی را به برادران مؤمن و حج گزارش هدیه می‏کند و بخشی را به فقرا صدقه می دهد؛ این کار را با توجه به دشواریی که به همراه دارد، چگونه محقق می‏‏گردد؟ آیا راهی برای این مشکل و آسان شدن کار وجود دارد؟

نظر ما این است که اهدا به مؤمن، صدقه دادن و حتی خوردن از آن جایز است (رخصتی برای ترک آنها وجود دارد)؛ لذا اگر برای حج گزار واقعا صدقه دادن میسر نبود، تکلیف از او برداشته می شود؛ گرچه فقها در این زمینه احتیاط می کنند، بدین نحو که مکلف از فقیر وکالت می گیرد و یک سوم قربانی را به نیابت از او قبول می‏کند و سپس به‎جای آن به فقیر پول می دهد.