آیا در توزیع کردن قربانی، شرط است که فقیر شیعه امامی باشد یا این که توزیع آن به همة فقرای مسلمان جایز است؟

آیا در توزیع کردن قربانی، شرط است که فقیر شیعه امامی باشد یا این که توزیع آن به همة فقرای مسلمان جایز است؟

توزیع آن به همة فقرای مسلمان جایز است.