خدا به شما اجر دهد؛ بیان کنید که اگر قربانی ها را از منی به کشور بحرین منتقل کنیم تا بین حسینه ها و فقرا و نیازمندان توزیع گردد، حکمش چیست؟

خدا به شما اجر دهد؛ بیان کنید که اگر قربانی ها را از منی به کشور بحرین منتقل کنیم تا بین حسینه ها و فقرا و نیازمندان توزیع گردد، حکمش چیست؟

قربانی کردن در روز عید در منی یا در وادی «محسر» در صورتی که در منی محدودیت مکانی باشد، واجب است. پس از آن می توان قربانی ها را به خارج از این دو منطقه منتقل کرد، البته در صورتی که افراد موجود در این مناطق- چنانکه واقعیت نیز همین است- نیاز نداشته باشند.