روز عی

روز عید پس از رمی جمرة عقبه حلق نکردم، بلکه بر اساس آنچه که از فتوای جنابعالی مبنی بر جواز و کفایت تقصیر شنیده بودم، تنها به تقصیر مویم بسنده کردم و هنگامی که به وطن بازگشتم بعضی سخنرانان گفتند: از این حکم شما کسانی که صروره [برای اولین بار] حج به جا می آورند، مستثنی هستند، سخن صحیح کدام است؟

آنچه را شنیده ای صحیح نیست؛ تقصیر برای صروره[کسی که برای اولین بار حج به‎جا می آورد] نیز جایز است، همچنانکه برای شخصی که حج نیابی به‎جا می آورد نیز، تقصیر به‎جای حلق کافی است.