آیا کسی که برای شخص محرم ح

آیا کسی که برای شخص محرم حلق یا تقصیر می‏کند، شروطی را که نایب باید داشته باشد، برای وی نیز شرط است؟ در نتیجه پیش از شروع حلق و تقصیر برای دیگری، نیت خاص بر وی لازم است؟

کار او نیابت نیست تا نیت در آن واجب باشد، و نیّت کار محرم است نه کسی که برای وی حلق یا تقصیر می‏کند.