اگر شخص محرم از روی

اگر شخص محرم از روی نادانی و یا فراموشی برای شخص دیگری حلق یا تقصیر کند، آیا این کار برای فرد دوم، یعنی کسی که حلق و یا تقصیر را برای او به‎جا آورده است، مجزی است؟

برای شخص دوم مجزی است و شخص حلق کننده اگر از روی عمد و با آگاهی از حرمت این کار به آن مبادرت ورزیده است، گناه کرده است و چیز دیگری بر عهده اش نیست.