آیا در تقصیر شرط است که از سوی خود حج گزار صورت گیرد؟

آیا در تقصیر شرط است که از سوی خود حج گزار صورت گیرد؟

جایز است که وی خودش تقصیر کند، یا شخص دیگری که از احرامش بیرون آمده است، این کار را انجام دهد.