پس ا

پس از رمی جمرة بزرگ و پس از ذبح و پیش از آن که برای خودم تقصیر به‎جا آورم از روی فراموشی برای برادرم این کار را انجام دادم، حکم شرعی این مسأله چیست؟

چیزی بر گردن تو نیست.