حکمت تقصیر چیست؟

حکمت تقصیر چیست؟

حلق و تقصیر می تواند رمز پاکی از گناهان و کنار نهادن آن و پاکیزگی قلب از آن، مانند زدودن مو از بدن باشد.