برای حلق سر در حج واجب، آیا حلق کردن با ماشین کافی است یا باید این کار با تیغ دلاک صورت گیرد؟

برای حلق سر در حج واجب، آیا حلق کردن با ماشین کافی است یا باید این کار با تیغ دلاک صورت گیرد؟

با هر دوی آن جایز است.