به زودی به عمره خواهم رفت؛ آیا در تقصیر واجب است که تمام ناخن هایم را کوتاه کنم؛ به خصوص که من عادت دارم ناخن هایم بلند باشد؟

به زودی به عمره خواهم رفت؛ آیا در تقصیر واجب است که تمام ناخن هایم را کوتاه کنم؛ به خصوص که من عادت دارم ناخن هایم بلند باشد؟

این کار واجب نیست، بلکه هنگام بیرون آمدن از احرام، گرفتن اندکی از موی سر یا ناخن ها کافی است.