برای بیرون شدن از احرام، کدام یکی از حلق یا تقصیر، بر من واجب است؟

برای بیرون شدن از احرام، کدام یکی از حلق یا تقصیر، بر من واجب است؟

مکلف در انتخاب حلق یا تقصیر اختیار دارد؛ جز این که مکلف، عمرة تمتع به‎جا آورد که در این صورت بر وی به صورت متعین تقصیر واجب است.