آیا در تقصیر کردن واجب است که میان چیدن مو و ناخن جمع کنند، یا یکی از این دو کافی است؟

آیا در تقصیر کردن واجب است که میان چیدن مو و ناخن جمع کنند، یا یکی از این دو کافی است؟

در تقصیر یکی از این دو کافی است و کوتاه کردن مو افضل است.