آیا هنگام نایب گرفتن در ذبح، تقصیر و یا حلق و بیرون شدن از احرام، پیش از اطمینان یافتن از کامل شدن ذبح، جایز است؟

آیا هنگام نایب گرفتن در ذبح، تقصیر و یا حلق و بیرون شدن از احرام، پیش از اطمینان یافتن از کامل شدن ذبح، جایز است؟

واجب نیست مکلف تا تحقق کامل ذبح صبر کند؛ گرچه این کار بهتر است.