حدود و اندازة تقصیر برای زنان چه مقدار است؟

حدود و اندازة تقصیر برای زنان چه مقدار است؟

تقصیر برای زنان ویژگی خاصی ندارد؛ بلکه برای هر فردی که در عمره باشد، خواه مرد یا زن، کافی است که مقداری از مویش، حتی دسته ای کوچک از آن را یا چیزی از ناخن هایش، حتی اگر شده یک ناخنش را کوتاه کند. ولی افضل جمع کردن میان هردوست. در حج نیز اگر مکلف تقصیر را انتخاب کند، حکم همین است.