آیا برای زن جایز است که برای غیر خودش تقصیر کند؟

آیا برای زن جایز است که برای غیر خودش تقصیر کند؟

بر مکلفی که در عمره است واجب نیست که خودش برای خودش تقصیر کند، بلکه برای دیگری نیز جایز است که برای وی تقصیر کند. به شرط این که دیگری محل و بیرون از احرام باشد.