در صورت فراموش کردن تقصیر تکلیف چیست؟ آیا قضای آن ممکن است؟

در صورت فراموش کردن تقصیر تکلیف چیست؟ آیا قضای آن ممکن است؟

اگر مکلف تقصیر را از روی فراموشی و یا جهل ترک کند و پس از آن که برای حج احرام بست از حکم آن اطلاع یابد، عمره اش صحیح است و چیزی بر گردن او نیست.