اگر مکلف پس

اگر مکلف پس از ادای سعی برای خودش تقصیر کند، سپس مؤمنی از وی بخواهد که برای او نیز تقصیر کند؛ آیا واجب است که شخص دوم او را برای این کار وکیل خودش قرار دهد؟

همین که این کار را از وی بخواهد کافی است.