شخصی که در حج تمتع در جایی حلق و تقصیر کند و معتقد با

شخصی که در حج تمتع در جایی حلق و تقصیر کند و معتقد باشد که این نقطه بخشی از منی است و سپس خلاف آن روشن گردد، تکلیفش چیست؟ حکم اعمالی که مترتب بر تقصیر است در صورتی که بخواهد آن را به‎جا آورد چیست؟

بر وی واجب است که در صورت امکان مقداری از مویش را بر دارد و در منی دفن کند و اعمالی که بر تقصیر مترتب است ان شاءالله صحیح است.