آیا حضرت عالی اجازه حلق و تقصیر در شب را می دهید؟

آیا حضرت عالی اجازه حلق و تقصیر در شب را می دهید؟

زمان حلق و تقصیر روز دهم ذی الحجه و پس از ذبح و تعیین آن است. ولی به خاطر عذر یا امر دیگری جایز است آن را در شب به‎جا آورد.