شما باقی ماندن در حرم را در دو شب یازدهم و دوزادهم برای عبادت، به‎جای بیتوته در منی جایز می دانید؟ آیا این حکم به

شما باقی ماندن در حرم را در دو شب یازدهم و دوزادهم برای عبادت، به‎جای بیتوته در منی جایز می دانید؟ آیا این حکم به مسجد الحرام اختصاص دارد یا اینکه همة حرم را در بر می گیرد؟ به گونه ای که اگر شخصی، خانه اش در محدودة حرم قرار گیرد، بتواند در خانه اش عبادت کند؟

واجب نیست که عبادت در مسجد الحرام محدودد گردد، بلکه همة مکه را در بر می گیرد.