به

به سبب ازدحام زیاد نتوانستیم روز اول، بیتوته در منی را درک کنیم و ساعت چهار صبح به منی رسیدیم، چه تکلیفی بر عهدة ماست؟ و آیا حج ما باطل می‏‏گردد؟

اگر در ترک بیتوته تقصیر داشته ای، باید یک گوسفند کفاره دهی و گرنه چیزی بر عهدة تو نیست.