آیا بیتوته باید در منی باشد؟ یا در مکه هم

آیا بیتوته باید در منی باشد؟ یا در مکه هم، در صورتی که جای مناسب، مثلاً به خاطر فراهم نبودن خیمه ها، یا پر بودن آنها و ظرفیت نداشتن برای همه حجاج، وجود نداشته باشد، می توان بیتوته کرد؟

گرچه برای بخشی از شب، بیتوته باید در منی باشد، جز برای کسی که می خواهد شب را در مکه با عبادت زنده نگاه دارد؛ حتی اگر جای مناسب برای این کار وجود نداشته باشد، همین که پاره ای از شب را در مکه باشد گرچه شب آنجا نخوابد، کافی است. اگر هنگام غروب در مکه باشد برای او جایز است که پس از نیمه شب از مکه خارج گردد و اگر در مکه نباشد بر وی لازم است که پیش از نیمه شب به مکه بر گردد.