آیا بر کسی که منی را پیش از زوال روز دوازدهم، بخاطر عذری یا بدون آن ترک کند، کفاره واجب است؟

آیا بر کسی که منی را پیش از زوال روز دوازدهم، بخاطر عذری یا بدون آن ترک کند، کفاره واجب است؟

اگر کار وی مخالفت عمدی باشد، گناه کرده است ولی کفاره ای بر او نیست.