زن سالخورده ای به سبب و

زن سالخورده ای به سبب وفات چند سال پیش مادرش در حج به شدت از حج می ترسد. او همراه فرزندش به حج مشرف شده است و به سبب این وضعیت روحیش نمی تواند در منی بیتوته کند و از طرف دیگر به تنهایی نمی تواند در محل اقامتش بماند؛ آیا برای فرزند وی جایز است که همراه مادرش در اقامتگاه بماند؟ و آیا تکلیفی بر مادر یا فرزندش هست؟

به فرض وجود حرج، برای او جایز است. و چیزی بر عهدة آن دو نیست.