مقدار زمانی از شب را که حج گزار باید

مقدار زمانی از شب را که حج گزار باید در منی بیتوته کند، چه مقدار است؟ و اگر این مقدار نصف شب است، آیا این مقدار، میان نیمه اول شب با نیمه دوم و یا بخشی که میان این دو نیمه قرار دارد؟

«شب» بر نیمه آن صدق می‏کند و لذا این مقدار برای بیتوته در منی کافی است و فرقی میان نیمه اول یا دوم نیست. اما بخش میانی کافی نیست.