حکم کسی که در مقدار زمان بیتوته در منی شک کند؛ این که آیا نصف شب بیتوته کرده است یا کمتر، چیست؟

حکم کسی که در مقدار زمان بیتوته در منی شک کند؛ این که آیا نصف شب بیتوته کرده است یا کمتر، چیست؟

اگر شک پس از پایان کار، یعنی بعد از پایان یافتن شب باشد، اهمیتی ندارد. اما چنانچه در همان شب باشد، بر او واجب است که احتیاط کند؛ یعنی یقین برایش حاصل گردد که نصف شب را بیتوته کرده است.