باید توجه داشت که حجاج

باید توجه داشت که حجاج لحظات بیتوته در منی را با قرائت قرآن یا نیایش و نماز پر نمی کنند، بلکه تنها با نشستن یا خواب یا گردش سپری می کنند، آیا چنین بیتوته ای صحیح است؟

این گونه بیتوته کردن صحیح است. ولی حج گزاران باید در استفاده از این فرصت برای کاری که خیر آخرت شان در آن است، نهایت اشتیاق را داشته باشند.