زن شیعه ای است که با همسر سنی خود به حج آمده است و بلافاصله پس از پایان یافتن اعمال منی و مکه، کاروان برا

زن شیعه ای است که با همسر سنی خود به حج آمده است و بلافاصله پس از پایان یافتن اعمال منی و مکه، کاروان برادران اهل سنت آنها را می برد در حالی که وی تنها بیتوتة نخست را درک کرده است، حتی شاید همان بیتوته را نیز درک نکرده باشد، آیا تکلیفی بر عهدة اوست؟

در صورتی که بیتوته کردن در توان وی نباشد، چیزی بر گردن او نخواهد بود.