بر شخصی که بیتوته در منی را ترک می‏کند، چه تکلیفی است؟

بر شخصی که بیتوته در منی را ترک می‏کند، چه تکلیفی است؟

اگر عمدی و بدون عذری این کار را کرده است، بر وی واجب است که گوسفندی را کفاره دهد و گرنه چیزی بر او نیست.