آیا عبادت کردن نیمی از شب در مکه، از بیتوته کردن در منی کفایت می‏کند؟

آیا عبادت کردن نیمی از شب در مکه، از بیتوته کردن در منی کفایت می‏کند؟

احتیاط این است که مکلف بیشتر شب را به عبادت مشغول باشد و ترک این احتیاط جایز نیست.