مفهوم عبادتی که از بیتوته در

مفهوم عبادتی که از بیتوته در منی بی نیاز می سازد چیست؛ زیرا من یکی از مؤمنین را دیدم که به کعبه نگاه می کرد و به من گفت که این کار برای عبادت کافی است؛ آیا این گفته صحیح است؟

این کار عبادت به معنای حقیقی آن و آنچه مصطلح در عبادت است، نمی باشد. آنچه از بیتوته در منی کفایت می‏کند عبادت هایی چون نماز و دعا و قرائت قرآن و مانند آن است. و آنچه در روایات آمده است که نگاه کردن به کعبه عبادت است، از باب بزرگ داشت کعبه است و مانند روایتی است که نگاه کردن به چهرة عالم را عبادت می شمارد.