هنگام بیرون کردن شبانه مردم به سوی منی و حد

هنگام بیرون کردن شبانه مردم به سوی منی و حدودی که در تابلوهای موجود برای آن ثبت کرده اند، حرج شدید برای حج گزاران رخ می دهد؛ گاه حرام یا ضرر، به خصوص برای زنان اتفاق می افتد، تکلیف چیست؟

در صورت امکان بیتوته کردن در منی واجب است. ولی برای کسانی که معذورند، مانند بیماران یا پرستاران آنها و یا کسانی که نسبت به‎جان و ناموس و مالشان بیمناکند و یا عذرهای دیگری دارند، جایز است که بیتوته نکنند و کفاره ای نیز بر عهدة آنها نخواهد بود.