در خلال اقامت در منی، مناسک حج را مطالعه کردم و ا

در خلال اقامت در منی، مناسک حج را مطالعه کردم و از وجوب نیت در بیتوته کردن اطلاع یافتم؛ با علم به این که من بیتوته را تنها برای رمی جمرات نیت کردم و نه برای خود بیتوته؛ در چنین وضعیتی حکم چیست؟

همین که قصد این کار را داری و برای بیتوته کردن اقدام می کنی، نیت محقق است و نیاز به لفظ خاصی نیست، از این جهت حج شما صحیح است.