بین ساعت 45/11 تا 12 نصف شب وارد منی شدم، آیا وقت شرعی آغاز

بین ساعت 45/11 تا 12 نصف شب وارد منی شدم، آیا وقت شرعی آغاز نیمه شب دوّم را درک کرده ام؟ وقت شرعی که درک آن مرا از پرداختن کفاره معاف می سازد؟ در حالی که من در احراز این قوت شک دارم؛ تکلیف من دقیقاً چیست؟

اگر در رسیدن به منی در نیمة نخست شب تأخیر کرده ای، باید نیمه دوم شب را بیتوته کنی و چنانچه در آن نیمه نیز تأخیر داشته باشی، ولی نه از روی عمد، اشکالی ندارد. و نیمه شب، نصف زمان، از غروب قرص خورشید تا طلوع فجر است.